Carl Ludwig Hübsch

Carl Ludwig Hübsch

Hübsch Schubert Wierbos

Hübsch’s Longrun Development Of The Universe

Carl Ludwig HÜBSCH tuba, composition
Wolter WIERBOS trombone
Matthias SCHUBERT saxophone

JHM 112 – 2000