Carl Ludwig Hübsch

Carl Ludwig Hübsch

Lehn, Hübsch, Zoubek + Hautzinger

die MUSIKER

Thomas Lehn – Synthesizer
Carl Ludwig Hübsch – Tuba
Philip Zoubek – Piano
Franz Hautzinger –  Trumpet